25.12. Slavnost Narození Páně

Lukáš 2, 1-21

 
 
 • 1Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu.
 • 2Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius.
 • 3Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města.
 • 4Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova,
 • 5aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.
 • 6Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina.
 • 7I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.
 • 8A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.
 • 9Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň.
 • 10Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.
 • 11Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.
 • 12Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“
 • 13A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:
 • 14„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“
 • 15Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“
 • 16Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí.
 • 17Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti.
 • 18Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli.
 • 19Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom.
 • 20Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.
 • 21Když uplynulo osm dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala.
 
 
zdroj: https://www.google.com/search?q=ikona+narozen%C3%AD+p%C3%A1n%C4%9B&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjpv_vYzpjfAhXLa1AKHUOdC28QsAR6BAgGEAE&biw=1366&bih=657#imgrc=HZtcOupxsTEb4M:

Kontakt

Římskokatolická farnost Ostravice a Bílá Ostravice 36
739 14
Číslo účtu: 1683571359/0800
731 625 828 farnostostravice@gmail.com; rkf.ostravice@doo.cz