Římskokatolická farnost Ostravice a Bílá

Svátost smíření před Velikonocemi

 

  • Drazí věřící,
  • za pár dní oslavíme Velikonoce, které jsou pro většinu z nás neodmyslitelně spojeny s vykonáním velikonoční svaté zpovědi. Už nyní je jasné, že letošní slavení největších křesťanských svátků bude jiné, než bychom si přáli. Opatření vlády se prodloužila na další dny, což zasáhne také možnost vykonání velikonoční svátosti smíření. Mnozí si pamatují, jak se v katechizmu učili, že katolický křesťan je povinen vykonat alespoň jednou za rok svatou zpověď a to v době velikonoční. Právě proto tuto skutečnost prožívá nejhůře starší generace. Zároveň v současné době pandemie je to právě ona starší generace, která je nejvíce zranitelná a ohrožená. Někteří byste byli ochotni přijít ke svaté zpovědi i za cenu setkání s ostatními v kostele, což znamená riziko. Chceme být nejen poslušni vládním opatřením a dávat dobrý příklad, ale také chceme chránit každého z vás před možností nebezpečí. Z tohoto důvodu se z rozhodnutí biskupa před Velikonocemi zpovídat nebude. Velikonoční svátost smíření se bude konat po ukončení karanténních opatření po svátcích, kdy bude rozšířená možnost podobně, jako tomu běžně bývá před svátky, včetně cizích zpovědníků. Před Velikonocemi je vhodné provést doma zpytování svědomí a lítost nad hříchy s prosbou o Boží odpuštění. Je vhodné připojit četbu evangelia, například podobenství o marnotratném synovi, ztracené ovci a podobně, a chvíli se nad textem zamyslet.

    Boží milosrdenství je nezměrné a určitě není Božím přáním, abychom se vydávali nebezpečí a riskovali zdraví své i jiných. 

  •  

  • Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze

 

Rozhodnutí biskupa ostravsko – opavského k duchovní správě a liturgické službě ve Svatém týdnu a velikonoční době 2020 
 
S velkou vírou v Boží přítomnost, veden zodpovědností za zdraví a život věřících a celé společnosti, s odkazem na dřívější dokumenty a nařízení sděluji diecézním i řeholním kněžím působícím v ostravsko – opavské diecézi pokyny, které navazují na Vademecum pro kněze – Velikonoce 2020 připravené Liturgickou komisí ČBK a jsou v naší diecézi závazné. 
 
I. Dispens Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je v platnosti dispens od účasti na nedělní mši svaté platný až do odvolání. S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví, veden pastýřskou péčí o zdraví věřících a kněží, nařizuji až do odvolání slavení všech mší svatých a Velikonočního tridua bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí. Totéž platí pro kaple v klášterech a řeholních domech. Mimo bohoslužby mají být kostely otevřeny pro osobní modlitbu. Zvu všechny – duchovní i laiky – k vytrvalé modlitbě v domácích komunitách podle učení Ježíše Krista: „Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,19-20) Zvláště zvu ke společné modlitbě každý večer ve 20 hodin, vyhlášené už dříve. Kéž se rodiny v této mimořádné situaci stávají stále více domácími církvemi, aby tak vytvářely rodinu církve v naší diecézi.
 
 II. Svátost pokání a smíření 1. Kodex kanonického práva (kán. 960-961) umožňuje v případě fyzické nemožnosti dosáhnout smíření jiným způsobem, než je zpověď. Pokaždé, když je vážný důvod a není příležitost ke zpovědi, je k přijetí Boží milosti zapotřebí, aby si věřící „zároveň předsevzal, že jednotlivě vyzná v přikázané době těžké hříchy, které nyní takto nemůže vyznat“. Katechismus katolické církve v čl. 1452 vysvětluje, že „lítost, která vyvěrá z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se dokonalá lítost nebo lítost z lásky. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné“. Papež František hovoří o „zpovědi touhy.“ Povinností duchovních správců je vysvětlit věřícím zmíněné možnosti způsobů smíření prostřednictvím internetových stránek farnosti, případně nakopírovat a nabídnou k rozebrání v kostele. 2. Ve farnostech se nebude konat velikonoční zpovídání. Jen ve výjimečných situacích, kdy to žádá pastorační péče, ať je dána příležitost přijmout svátost pokání a smíření těm věřícím, kteří o ni osobně požádají. Předem se s knězem telefonicky domluví. Místem konání takové zpovědi ať není zpovědnice, ale zákristie, kostel, nebo vhodný venkovní prostor v areálu kostela. Je přitom potřeba dodržet zásady opatrnosti a bezpečnostní pravidla (rouška, vzdálenost 2 metry). To platí jak pro kajícníka, tak pro zpovědníka. Současně je nutné dbát na to, aby nedošlo k porušení zpovědního tajemství. 3. Po ukončení mimořádných opatření bude třeba dát příležitost ke svátosti smíření všem a pozvat je k svatému přijímání v rámci poděkování za překonání nemoci (přesunutá velikonoční zpověď) 4. Není dovolena zpověď prostřednictvím elektronické komunikace (telefon, internet atd.). Svatý stolec nikdy nedovolil zpověď po telefonu a všechna dosavadní prohlášení jasně zakazují zpověď „na dálku“, přičemž upozorňují, že ve virtuálním prostoru „nejsou svátosti“. 5. V případě, kdyby kněz nabyl přesvědčení, že nastala „závažná nutnost rozhřešení více kajícníků najednou bez předchozího jednotlivého vyznání“, obrátí se na diecézního biskupa, který má právo rozhodnout, zda se jedná o „závažnou nutnost“. Příloha ACEOO 04/2020 
 
III. Návštěvy nemocných 1. Jste-li pozváni k nemocnému v domácnosti, dodržujte bezpečnostní opatření (rouška, rukavice, dezinfekce). 2. Infikovaní pacienti v domácí léčbě nejsou v ohrožení života a návštěvu možno odložit. 3. Při návštěvách neinfikovaných pacientů v nemocnicích a domovech je třeba dodržet všechna nařízení těchto ústavů s tím, že umírajícím nelze odepřít přijetí svátostí (jde o „základní lidská práva a svobody“, která mají v Ústavě nejvyšší prioritu). 4. Návštěvy infikovaných pacientů izolovaných v nemocnicích jsou možné jen v plastové kombinéze a všech ostatních ochranných prostředcích, které používají lékaři. IV. Svaté přijímání Výklad třetího církevního přikázání („Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době“) říká, že se jedná o časové období od Popeleční středy do Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Vzhledem k současné situaci usilovně povzbuzuji všechny věřící k duchovnímu svatému přijímání, kterému má předcházet kající úkon a dokonalá lítost. Nové příležitosti ke zpovědi a splnění tohoto přikázání budou pro všechny po ukončení restriktivních opatření vlády. 
 
V. Svatý týden Organizace bohoslužeb Svatého týdne vychází z dekretu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ze dne 19. 3. 2020 a řídí se pokyny uvedenými ve Vademecum pro kněze – Velikonoce 2020. Doporučuji dodržet v sídelních farnostech obvyklý pořad bohoslužeb, přestože budou bez účasti věřících. Je třeba informovat farníky o tom, kdy začínají tyto bohoslužby, aby se mohli s celebrantem duchovně spojit ve svých domovech. VI. Křest Křest katechumenů je třeba odložit na Svatodušní vigilii, pokud bude zrušen nouzový stav a omezení shromažďování nařízená vládou ČR. VII. Slavnost Prvního svatého přijímání 1. Pokud jsou zavřeny školy, mají být děti doma. Proto se pro ně neorganizují žádné aktivity ve farnostech (včetně první svaté zpovědi). 2. Pokud zákaz shromažďování nebude zrušen a děti nepůjdou do školy, je nutno zrušit První svaté přijímání až do ukončení zákazu. Až se vrátí děti do škol a bude zrušen stav nouze, rozhodnutí o Prvním svatém přijímání je nutno nechat na jednotlivých rodičích po dohodě s farářem. Každý případ je zapotřebí rozlišit individuálně, není možné rozhodovat hlasováním nebo většinovým názorem. 3. Povzbuzuji duchovní správce, aby byli ve stálém kontaktu (telefonním nebo e-mailovém) s rodinami dětí, které se připravují k Prvnímu svatému přijímání, a naslouchali jejich názorům. 
 
VIII. Pohřeb Na pohřby existuje státní výjimka, ale je třeba být velmi opatrný a dohodnout se jen na malé skupině nejbližších. Doporučuji pohřební obřad jen u hrobu. Milí spolubratři, ujišťuji vás, že v této náročné době jsem s vámi a modlím se za vás. Jsme vám spolu s biskupem Martinem k dispozici. Mimořádný čas je pozváním k našemu posvěcení. I já prosím slovy z Missa chrismatis: „Modlete se i za mě. Prosme Pána: ať je váš biskup věrný svému apoštolskému poslání a ať se mezi vámi opravdu stane obrazem Ježíše Krista, velekněze, dobrého pastýře, učitele a služebníka všech“. Svěřuji vás a vaši službu Ježíši Kristu Nejvyššímu Veleknězi a ze srdce Vám žehnám. 
 
František Václav Lobkowicz biskup ostravsko - opavský

 

Velikonoce 2020

Kněží mají slavit obřady Svatého týdne bez účasti lidu, tj. s jedním nebo dvěma přisluhujícími (např. jáhnem, akolytou, ministrantem). Vzhledem k současné situaci není vhodné, aby přisluhujícím byl někdo z dětí nebo starší 65 let apod. Z hygienických důvodů je lepší, pokud kněz např. čte z misálu položeného na oltáři, než aby mu ho přisluhující držel u sedadla.

Květná neděle

  • Bohoslužba za účasti jednoho nebo dvou přisluhujících se smí konat v katedrálách, farních kostelích, případně na dalších místech; avšak vždy pouze uvnitř budovy.
  • Použije se jednoduchý vstup (třetí způsob dle misálu – Český misál 2015, s. 129), kněz může požehnat ratolesti po úvodním pozdravu žehnací modlitbou uvedenou v misále (Český misál 2015, s. 124). Čtení o vjezdu do Jeruzaléma se vynechává.
  • Podle vhodnosti může kněz požehnat více ratolestí, které si věřící budou moci, až to bude možné, odnést domů.

 Bez účasti věřících

Římskokatolická farnost Ostravice a Bílá
Velikonoce 2020
 
5.4.2020 NEDĚLE-Květná neděle
OSTRAVICE 8.00 mše
 
 
9.4.2020 ČTVRTEK-Zelený čtvrtek
OSTRAVICE 17.00 mše na památku poslední večeře Páně
 
10.4.2020 PÁTEK-Velký pátek, den přísného postu a újmy v jídle
OSTRAVICE 15.00 Památka umučení Páně, velkopáteční obřady (bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímaní)
 
11.4.2020 SOBOTA-Bílá sobota
OSTRAVICE 19.00 Noční vigilie (žehnání ohně, bohoslužba slova, obnova křestních slibů, eucharistická slavnost)
 
12.4.2020 NEDĚLE-Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční
OSTRAVICE 8.00 mše
 
 
13.4.2020 PONDĚLÍ-Pondělí velikonoční
OSTRAVICE 8.00 mše

5. duben 2020
Květná neděle

 

Z promluv svatého biskupa Ondřeje Krétského
(Oratio 9 in ramos palmarum: PG 97, 990-994)

 

Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, král Izraelský

     Pojďte a vystupme spolu na Olivovou horu, pospěšme naproti Kristu vracejícímu se dnes z Betánie a kráčejícímu dobrovolně vstříc svému svatému a požehnanému utrpení, aby tak dovršil tajemství naší spásy.
     Přichází tedy, dobrovolně se vydává na cestu do Jeruzaléma. Je to ten, který kvůli nám sestoupil z nebe, aby nás ze dna bídy povznesl spolu se sebou vysoko nad všechna knížata, mocnosti, síly a jak se jen jmenují,1 jak vykládá Písmo.
     Nepřichází však jako někdo na vrcholu slávy, s pýchou a okázalostí. Nebude se hádat, praví Písmo, ani křičet, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas,2 ale bude mírný a pokorný, jeho příchod bude zdobit prosté chování i vzhled.
     Nuže tedy, pospěšme spolu s tím, jenž chvátá k svému umučení, a napodobme ty, kteří mu vyšli vstříc. Ne však tím, že bychom mu na cestu prostírali olivové ratolesti, koberce, pláště nebo palmové větve, ale tím, že my sami se mu podle svých sil prostřeme na cestu, s duchem zkroušeným a s upřímným srdcem i pevnou vůlí, abychom přijali přicházející Slovo, abychom do sebe pojali Boha, i když ho nikdy nelze obsáhnout.
     Vždyť ten, jenž je mírný, má radost, že se nám mohl ukázat ve své mírnosti. Zapadl3 do naší naprosté nicotnosti, aby mohl přijít a důvěrně se s námi stýkat, a pro své příbuzenství s námi nás pozvednout a přivést opět k sobě.
     I když poté, co nás svou krví očistil a jako prvotina se za nás obětoval, vystoupil do nebeských výšin k východu,4 jak se o něm říká – zřejmě do vlastní božské slávy, přece nechtěl přestat projevovat lidskému rodu svou lásku, a tak zároveň se sebou povýšil i lidskou přirozenost, pozvedaje ji z propasti země od slávy ke slávě.
     Tak tedy prostřeme Kristu na cestu sebe samé. Neprostírejme neživá roucha nebo bezduché ratolesti, neprostírejme větvoví; je to hmota, která po použití ztrácí svěžest a potěší oči jen na několik hodin. Ale oděni jeho milostí neboli jím samým – neboť vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista5 – my sami se prostřeme jako roucha a položme se mu k nohám.
     A jestliže jsme byli dříve od hříchu rudí jako šarlat, a když nás očistil spasitelný křest, zběleli jsme pak jako vlna,6 nepřinášejme již vítězi nad smrtí palmové ratolesti, ale odměnu za vítězství.
     Den za dnem opakujme po židovských dětech i my, mávajíce duchovními ratolestmi své duše, posvátné volání: Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, král izraelský.

     1 Ef 1, 21
     2 Mt 12, 19; srov. Iz 42, 2
     3 srov. Žl 67 (68), 5 (LXX)
     4 srov. Žl 67 (68), 34 (LXX)
     5 Gal 3, 27
     6 sorv. Iz 1, 18
     7 Jan 12, 13

https://breviar.op.cz/?a=2&datum=2020-04-05&k=

Kněz ve farnosti Ostravice a Bílá je k dispozici udělit svátostí po tel. domluvě. Telefón:  731 625 828

 

Obnova korouhví, Staré Hamry 2020 

 

 
dary na obnovu korouhví, prosím, zaslat na číslo účtu:
 

5807763319/0800

 

Pan Bůh zaplať!

 
Obrazek staré a nové korouhve sv. Václava, kostel Staré Hamry

 

Drazí bratři a sestry,

situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné, – bude-li to opravdu nutné – aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na Vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.

Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.

 

16. března 2020

 

Jménem biskupů Čech a Moravy

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

 

Milí farníci,
vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR se s okamžitou platností až do odvolání ruší se všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách ve farnosti pořádané naší farností. 
Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.
 
Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin.
 
Připomínáme také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích prostřednictvím radia Proglas a Televizi Noe.
 
 
 
doc. DDr. Andrej Slodička, PhD., administrátor farností Ostravice a Bílá
 
 
 

DUCHOVNÍ PÉČE V NEMOCNICI VE FRÝDKU-MÍSTKU

 

Bratři a Sestry,

informuji ohledně duchovní péče v nemocnici ve Frýdku-Místku. Jedinou možností je dát vědět nemocničnímu kaplanovi, otci Janu Wojnarovi, který jako jediný z nás kněží děkanatu Frýdek a Místek může v nemocnici svátosti udělovat. Je potřeba jej kontaktovat na čísle +420 604 406 923.

Přeji vám všem hodně sil v této náročné situaci. 

P. Dr. Daniel Vícha, děkan 
 

Milí bratři a sestry,

v krátké době se na vás znovu obracím v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru. S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí:

Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko-opavské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Výjimkou jsou pohřby, které umožňují veřejný obřad s účastí vyšší než 30 osob.

Po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Využívejte příležitostí sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků, jejichž význam a důležitost si můžeme v takovéto chvíli uvědomit a nezapomeňme je podporovat v jejich službě.

Přijměme tuto mimořádnou situaci především jako postní výzvu k modlitbě. Proto, je vhodné, aby kostely podle místních možností zůstaly otevřené pro osobní modlitbu a individuální přijetí svátostí. Scházejme se ke společné modlitbě četbě Písma v rodinách zvláště v neděli a snažme se tento den prožít skutečně jako den Páně. Tato chvíle, která pro nás bude znamenat dočasné odloučení od svátostí, nás může ke Kristu hlouběji přimknout právě skrze modlitbu a Boží slovo.

Jak jsme už vybídli ve společné výzvě s ostatními biskupy, spojme se každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. V modlitbě prosme o ochranu Panny Marie a přímluvu našeho nového blahoslaveného P. Richarda Henkese, který se stal svědkem Boží lásky v situaci epidemie v koncentračním táboře.

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

biskup František Václav Lobkowicz

https://doo.cz/posledni-zpravy/4567-slovo-biskupa-frantiska-k-nouzovemu-stavu.html

 

Stav nouze. Veřejné bohoslužby zrušeny.

 
 
 
 

VÍTEJTE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V OSTRAVICI A SV. BEDŘICHA V BÍLÉ

Začátek postní doby 2020 v Domově pro seniory v Ostravici, Medela
 

 

Noc kostelů 2020, 05.06.2020
P. Novosad a P. Elšák
 

 

 

Poutě 2020

 

GRUŇ filiální kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

24.5.2020 v 10.30 hod.

OSTRAVICE farní kostel Nejsvětější Trojice

7.6.2020 v 10.00 hod.

HLAVATÁ filiální kaple sv. Cyrila a Metoděje

5.7.2020 v 10.30 hod.

STARÉ HAMRY filiální kostel sv. Jindřicha

12.7.2020 v 10.00 hod.

BÍLÁ farní kostel sv. Bedřicha

19.7.2020 v 10.30 hod.

 

Rozsvícení vánočního stromu 2019 Staré Hamry

 
 

                   1. svaté přijímání

                 Ostravice 26.5.2019

  
 

Kostel byl postaven v roce 1789.

 

 

 

 

Bílá-Hlavatá, mše svatá 5.7.2019 po generální opravě kaple

 

 Bílá 30.3.2019

Výlet Lysá hora-senioři z Ostravice 11.6.2019

 

Hubertská mše svatá 19.10. 2019

https://www.clovekavira.cz/photo-detail/7492628/40b8be6c-2c63-4ecb-a330-eab91dbfdec4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   BÍLÁ

    KOSTEL SV. BEDŘICHA

 

 

            BÍLÁ - HLAVATÁ

          KAPLE SV. CYRILA

              A METODĚJE

 

 

    STARÉ HAMRY - GRUŇ

 

    KOSTEL PANNY MARIE

    POMOCNICE KŘESŤANŮ

    

 

 

číslo účtu: dary na kostel Staré Hamry

5807763319/0800

           STARÉ HAMRY

     KOSTEL SV. JINDŘICHA

Žehnání hasičského praporu vykoná otec biskup Mons. Martin David v kostele Staré Hamry 3.5.2020 v 10.30. Budou požehnané i obnovené korouhve.

Pomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 hPomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 h

 

 

                   BÍLÁ

      KAPLE SV. HUBERTA

 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Ostravice a Bílá Ostravice 36
739 14
Číslo účtu: 1683571359/0800
731 625 828 farnostostravice@gmail.com; rkf.ostravice@doo.cz